Tatai barlangjai

 
Megalodus barlang
Bartha-kútbarlang 
Angyal-forrásbarlang
Eötvös-barlang
Fényes forrásai
Tükör-forrásbarlang
 
Feszty-barlang
 
 
 

Megalodus-barlang

térképe 
 
   A tatai Kálvária-domb ősidőktől fejtett jura-triász dachsteini mészkő bányájában három kürtővel nyílik a felszínre a város legnagyobb barlangja. Felfedezése a kőbányászatnak köszönhető, mert eredeti, természetes bejáratának nyomát sem lehet találni. A bánya felső szintjein azonban már korábban s megfigyelhetők voltak különféle vízjáratok, amelyek vastag kalcitkéreggel voltak bélelve. 1971-ben az újra elkezdett bányaművelés során, amikor a bányatalpat kezdték fejteni, egy robbantás után tárult fel az első, közel függőleges kürtő, amely eddig a sziklatömegben felül avenszerűen záródott. A barlang feltárása; ekkor kezdődött és megszakítás nélkül közel 9 évig tartott.
  A barlang jelenlegi hossza mintegy 260 m, a függőleges kiterjedése 25 m (+7 m, -16 m) a felfedező bejárathoz képest. A felfedező lejárat egy közel kör keresztmetszetű, 1,1 m átmérővel függőlegesen induló feltörő örvénycsatorna. Ezen leereszkedve a barlang főágába jutunk, ahol markánsan látható a tektonikus preformáltság iránya. Innen a barlang mélypontja felé haladva változó méretű járatszelvényekben jutunk el a tóig, melynek vízszintje a beszivárgó csapadékvíz függvénye. Esős időszakban néha az egész üregrendszer annyira feltöltődik, hogy a kb. 6-8 méteres vízoszlop lehetetlenné teszi a barlang bejárását. Ennek elszivárgási üteme sajnos elég lassú, hosszú hetekig is eltarthat. A tavas terem kb. 3x5 m-es, többirányú törésvonalak találkozási helye. Feltehetőleg itt áramlottak fel a barlangoldó vizek. Fontos elágazási pont is a tómeder, hiszen innen lehet feljutni a barlang felső szintjére. Tovább haladva DK felé -ha a vízszint engedi- egy 1973-ban kibontott kürtőn újból a felszínre lehet jutni. A felfedező lejárat kürtőjének alján az előbbivel ellentétes irányban elindulva a járat szelvény egyre tágasabbá és magasabbá válik, egy viszonylag hosszú folyosóban találjuk magunkat, ez a Főfolyosó vagy Megalodusos folyosó. 1975-ig itt volt a barlang végpontja, mert az irdatlan mennyiségű homokos-agyagos kitöltés egészen a főtéig felért.
   Időközben a kőfejtő egy másik pontján is kutatás alá vettünk egy függőleges forráskürtőt, amely később tágas szelvényben folytatódott, és a lejtős folyosó csapásiránya is megegyezett a Megalodus-barlang főfolyosójának irányával. Ez a szakasz eleinte a Kigyós-barlang nevet viselte, mert az egyik kavernába való bejutáskor -télen- száznál több siklót találtunk téli álomhoz hasonló állapotban. Feltehetőleg kisebb repedéseken kúszhattak le a viszonylag meleg (kb. +11 fokos) barlangi gömbfülkébe, áttelelni. A dolog zoológiai érdekességét fokozza az is, hogy a hüllők többsége a ritkább kockás sikló (Natrix tesselata) faj képviselője volt.
   A feltárás tovább folytatva - a viszonylag nagy távolság és az óriási mennyiségű üledék miatt erősen gépesítve - a reményeknek és a méréseknek megfelelően megtörténhetett a kézfogás a Megalodus folyosó és a Kígyós-barlang összelyukasztásakor. Ekkor ez a barlangszakasz Kígyós-ág névre kereszteltetett át.
   Egyedi jellegénél fogva a barlang felkerült a fokozottan védett barlangok listájára. Ennek egyik fő oka, hogya víz a dachsteini mészkövet - főként a Megalodusos folyosóban - a réteglapok mentén is oldotta és a karsztvízkorrozió csodálatos ajándékaként a felső-triász (raeti) mészkő tömegesen előforduló jó megtartású Megalodusait reliefszerűen kipreparálta a főtén.
   Százával tanulmányozhatók itt az ökölnyi-gyermekfejnyi kagylókövületek, más ősmaradványoktársaságában. Sajnos a legszebb, szinte teljesen körbeoldott Megalodus-példányt ismeretlen barbár kezek levésték.
   A kagyló- "domborművek" megléte két dolgot is igazol: az egyik, hogy a barlang korróziós, oldásos úton képződött a törésirányok, illetve a rétegsíkok mentén, hiszen az eróziós üregvájás a barlangfal (főte) síkjába csiszolta volna a kövületeket is. A másik, hogy a Megalodusok héja átkristályosodott, a beágyazó mésziszap-mátrixnál durvább szemcséjű kristályokból áll, amelyek már nehezebben esnek áldozatul a karsztkorróziónak, így a kövületek kiállnak a barlang falából, főtéjéből.
   Ehhez hasonló jelenség látható a Kígyós-ág főkavernájában is: a kőzet mikrotektomikus repedéseit utólag kitöltő kristályos kalcit is vékony karéjok formájában kipreparálódott, néhol egész kazettás hálózatot alkotva.
   A barlang falainak tekintélyes részét beborító 10-30 cm vastag kalcit "paplan" is jellegzetes és egyes járatrészeken egészen meghökkentő alakzatokkal gyönyörködteti a barlang látogatóját. A "Bárányfelhők folyosója" nevű szakaszt mindenütt pöfeteggombára, felhőre, dunyhára stb. emlékeztető gömbölyded formájú kalcitkéreg borítja.
   Ennek szerkezete is rostos jellegű, nagyjából három rétegre tagolható: a felső mállott, laza, rostos darabokra széteső vasoxidos, a középső matt, fehér, az alsó üde, áttetsző - ez települ a kissé felpuhult alapkőzetre.
   A felsőbb szinteken több helyütt tanulmányozhatók a "kővirágok", amelyek úgy jöttek létre, hogy a sugaras-rostos kalcitgumók közepe - eddig még nem teljesen tisztázott folyamatok következtében - fellazult, rostosan kipotyogott. Emiatt az ilyen járatszakaszok olyan benyomást tesznek a szemlélőre, mintha kővé vált napraforgóvirágok borítanák a sziklafalakat.
   A kalcitkéreg itt-ott kisebb-nagyobb romboéderes kristályokkal bélelt üregeket rejt magában, melyek belső felületén néha irizáló aranyszínű vékony vasoxidos réteg csillog, fokozva a kristályüreg szépségét.
   Gyakori utólagos bevonat a bársonyos, kékes-fekete MN-tartalmú és barnás-sárgás vas-tartalmú, néhány tizedmilliméter vastagságú kiválás is. Ezek az utólagos elszíneződések biogén eredetűek, vas-, illetve mangánbaktériumok anyagcsere-termékei.
   A barlang egyik felső szintjének jellegzetes, képződménymentes része az ún. "Iker-gömbfülke". Itt két, egymástól függetlenül felharapódzó csaknem szabályos 2-3 m átmérőjű gömbfülke oldódott ki, és a kettő egy kb. 40 cm-es "ablakkal" összelyukadt. Ezek a kavernák egészen szűk forráscsatornával csatlakoznak az alattuk néhány méterre húzódó tavas teremhez.
   A barlangból a felszínre emelt sok köbméternyi kitöltés átvizsgálása is érdekes tanulságokat hozott. Az üledék homokos-agyagos jellegű volt, és jelentős részét a "kristályhomok" tette ki. Ez valószínűleg a barlang kristálykérgéből származó, kalcitot tartalmazó néhány tized milliméteres szemcsefrakciójú anyag. Emellett - nem ritkán - tekintélyes méretű barit kristály-táblák, barittörmelékek is kerültek a mintazacskóba. Ez eleinte meglepő volt, hiszen a barlang falán addig nem találtunk baritot. Nyilvánvaló tehát, hogy a barlangot üledékkel kitöltő viz hordaléka pusztította le a barlangfalra rakódott kristályrétegeket. Később aztán védett zugokban valóban előkerült a kalcitkérgen felnőtt barittáblák halmaza is.
   Szintúgy érdekes a barlang folyosóit több helyen "derékban" kettéválasztó "sugár-kalcit" réteg. Ez néhol álfenék jellegű, és úgy képződött, hogy egy valamikori laza kitöltés felületére (és a föléje eső fal - illetve főteszakaszra) kristályosodott ki a nagy mésztartalmú vízből. Később aztán valamiféle újból meginduló vízáramlás az alatta lévő kitöltést elmosta, elszállította, így maradtak meg a kalcit - "hidak".
   A barlangban egyébként cseppkőképződmény nem fordul elő.
    Meglehetősen bizonytalan a barlang képződésének kora és egyes "életszakaszainak" tagolódása. Nehezíti a dolgot az is, hogy nem könnyű analógiát találni, hiszen a legtöbb ismert hévizes barlang más típust képvisel.
    A Megalodus-barlang fejlődésének legvalószínűbb tagolódása (Kraus S. elképzelése alapján)

1.   tektonikus preformáció
2.   üregoldás (ősmaradványok kipreparálódása)
3.   kalcitkéreg kiválása
4.   kalcitkéreg részleges visszaoldódása (sugárkalcit jelleg kialakulása)
5.   baritkiválás
6.   pleisztocén-óholocén langyos karsztvizek megjelenése
7.   felszíni anyagbehordódás (sugár-kalcit részleges és baritkéreg nagymértékű lemorzsolódása, üregek kitöltődése, barna-fekete bevonatok kialakulása)

   A barlang továbbkutatásra érdemes volna, de sajnos a járatok eléggé elszűkülnek, illetve a tómederben a viz miatt nehéz a lefelé haladás.
   A reményeket növeli néhány mérési eredmény is, így pl. a területen végzett néhány üregkutató geofizikai vizsgálat (Körmendi A.). Ezek többféle elektróda elrendezésű, fajlagos ellenállásmérő, illetve elektromágneses vizsgálatok voltak, amelyek a Kálvária-domb belsejében jelentős inhomogenitásokat mutattak ki - ezek további barlangüregek indikációiként is értelmezhetők.


Bartha-kútbarlang

térképe 
 
    Ugyancsak a tatai mezozoós rög jura-kori rétegsorában található, légvonalban mindössze kb.: 400 m távolságra a Megalodus-barlangtól, a volt piarista rendház közelében. Régóta ismert, vésett kútként induló, karsztobjektum, a bejárattól néhány méterig ki volt építve. Vize 15 fokos volt.(1922)
   A sziklába vésett kútakna 14 m mély. Ennek aljából indul a homokos agyagos üledékből álló, közel vízszintes talpszint. A hajdan vízzel töltött járat a feltárás megkezdésekor (1984) már természetesen száraz volt. Ez a folyosó kezdetben 11 m hosszan volt járható, a végén felfelé induló kürtővel. A talpat hatalmas mennyiségű, kőtömböket is tartalmazó üledék alkotja, melynek mélységbeli kiterjedése még ma sem ismert. A felfelé harapódzó kürtőket megbontva kiderült, hogy azok valamikor a felszínre nyíltak, talán feltörő forráskürtők voltak. Így már érthetővé vált az iszonyatos mennyiségű kitöltés eredete.
   A lejárati kútakna alatt folytatva a feltárást, a barlang mélysége közel 8 m-t nőtt, de ez még mindig nem a talpszint. További, közel 10 m folytatást találtunk (kiástunk) a barlang fő csapásirányában, amely igéretes, fejlett oldásokkal halad É-ÉNy irányában.
   A barlang falai szinte kísértetiesen emlékeztetnek a Megalodus-barlang kalcit paplanára, nagyon szép, mahagóni színű barnás-vöröses vasoxidos réteg színezi őket. Sajnos a barlang a feltárás megkezdése előtt több évig nyitva állt, és néhány képződménye már le volt vésve.
   1950-ben még vízhozam növelési céllal robbantottak is a kút aljában, ez is okozott némi képződményrombolást.
   A barlang érdekességei az U keresztmetszetű szép kalcitkéreg gumók, melynek belsejében vékony barit-telér van.
   Az eddigi feltárások alatt régészeti lelet alig került elő, mindössze néhány megmunkáltnak tűnő tűzkő-szilánk és egy római kori bronzpénz.
 

Angyal-forrási-barlang

térképe 
 
   Az Angolparkban egy másik kristálytiszta vizű tündérrózsás forrás-tavacska is vonzotta a látogatókat. A többméternyi vízen keresztül is deréknyi vastagságban tört fel a langyos forrásvíz, a tavacskában pedig kis angyal-szobrocska  teljesítette kötelességét: védte a forrást és gyönyörköd tette a park látogatóit.
   Sajnos már ez is a múlté, a forrás fokozatosan elapadt. A 60-as évek közepe óta teljesen száraz forrásbarlangot 1971-ben kezdték el feltárni és már az első bejárásnál nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem mindennapi szpeleológiai és régészeti csemegék rejlenek a föld alatt.
   1983-ban végre a Megalodus csoport és a tatai Kuny Domonkos Múzeum megkezdhette a feltárást.
A kibetonozott valamikori forrásszájon leereszkedve, meghökkentő méretű terembe jutunk. Kb. 15x17 m-es, nagyjából körte alakú, és a feltárás megkezdésekor a talptól 4-5 m magas boltozatos kaverna rejlik itt a kőzetben.
   Maga a forrásbarlang szpeleológiai kuriózum: nem a megszokott karsztosodó kőzetek valamelyikében keletkezett, hanem kavics-konglomerátumban, illetve homokkőben. A kőzet nagyon szilárd, ennek köszönhetően, a mindössze 3-5 m vastag főte még nem szakadt be.
   A feltörési gócoknál a sziklafalak túlnyomóan eróziós koptatottsága igen szembetűn, szinte kivehető a feláramlás iránya. A vízben nagy energiával mozgó szemcsék erőteljesen erodálták a falakat. Így jöttek létre a barlang fő esztétikai értékét adó, tökéletesen polirfényűre csiszolt fal és főte szakaszok. Melyek minden túlzás nélkül egyedülállóak, olyanok mintha színes ékkövekből lennének kirakva....

Egyedi jellegénél fogva a barlang felkerült a fokozottan védett barlangok listájára.

 

Az Eötvös József Gimnázium udvarában lévő mésztufa barlang

   Erről az üregrendszerről mindössze szóbeli és igen kevés írott információ áll rendelkezésre. Jelenleg bitumenes sportpálya fedi a lejáratát. Egy későbbi esetleges feltárás azért lenne nagyon érdekes, mert közel van a Megalodus-barlanghoz és a Barta-kútbarlanghoz is, valamint több hajdani bővizű forráshoz és kúthoz. A gimnázium alatt tekintélyes travertinó-összlet van, amely a sasbérc vízrendszeréből vált ki, amely feltehetően a rög belsejében kommunikáló barlangrendszerek vizéből vált ki. Dr. Dornyai Béla 1927-ben megjelent publikációjában határozottan cseppkőbarlangot említ, amely mellett egy víznyelő töbör is volt. Érdekes módon a következőket is leírja: e víznyelő töbröt 1912-ben, az akkor épült főgimnázium szennyvízgyűjtőjének rendezték be. Szomorúan jegyzi meg azt is, hogy a cseppköveket barbár kezek letördelik, sőt szeméttel dobálják tele az üregeket...

   A tatai csoport terveiben szerepel ennek a rejtélyes sorsú barlangnak az újrafeltárása is.
 


 Fényes-források

   A legalacsonyabb térszíni helyzetben fakadó, de legbővízűbb tatai források voltak, ezek apadtak el utoljára (1972).
   A 22 fokos hőmérsékletű forrástavak édesvízi mészkő kürtőin, illetve diffúz vízjáratain keresztül törtek fel, a várostól É-ÉNy irányban, mintegy 2 km-re.
   Itt két kisebb barlang említhető: az egyik az un. Erdei-forrás tápláló ürege volt, a másik pedig a mostani feszített tükrű sportmedence gépháza helyén húzódott, ezt sajnos az építkezés során tönkretették. kb. 5-8 m hosszú és 2-3 m magas víz alatti üreg volt, melynek főtéjén néhány sztalaktit függött (!). Ez annak a bizonyítéka, hogy a karsztvíz bizonyos időtávlatokban tatai térségben is ingadozott, és a kis mésztufa barlang huzamosabb ideig szabad légteres volt.
   Ezen a területen a triász már 30-40 m mélyen van, de nyilvánvaló, hogy itt is erősen karsztosodott. Ennek csak egy jelét említeném: néhány száz méterre a Fényes-forrásoktól 1975-ben egy hatalmas berogyás keletkezett, 15-20 m magas fák szakadtak be egy karsztos tölcsérbe...

Tükör-forrási-barlang

térképe 
 
   Az Angolkertben nyíló Tükör-forrási-barlang, amelynek közelébe két kutat is fúrtak vízkiemelés céljából, 1975-ben veszélybe került.
   Ekkor vetődött fel, hogy a már részben ismert forrásbarlangot a víztermelés szolgálatába lehetne állítani. A vízművek felkérésére ezt a munkát a tatabányai szénbányák barlangkutató csoportja végezte Sashegyi László vezetésével. Ekkor még 12 m mélységben szabad karsztvízet sikerült elérni, később a barlang már talpig kiszáradt.
   Közel 30 m mély, csaknem függőleges, váltakozó szelvényű, kürtőjellegű barlang van itt, amely rendkívül változatos rétegsort harántol, természetes geológiai feltárás gyanánt.(1990-től fokozottan védett!)A feltörő víz korróziós és eróziós hatását a kőzetminőség függvényében tudta kifejteni. A járatszelvény is eszerint hol szűkebb, hol pedig tágasabb.
   Vázlatos rétegsora alulról felfelé: cementált kavics, sárga agyag, vékony barnakszén-telep (!) szürke márgás homok, agyagos homok, tarkaagyag, cementált kavics, forrásmészkő, konglomerátum, majd egy kb. 2 m vastag édesvízi mészkőréteg.
   A rétegekben a forrás által nagy energiával felhozott keményebb szemcsék eróziós úton három nagyobb termet hoztak létre.
 
Egyedi jellegénél fogva a barlang felkerült a fokozottan védett barlangok listájára.
 

Feszty-barlang

   A barlang a tóparti sétányra (a Feszty villa alatt) nyílik két bejáratával. A hossza mindössze 24 m , de szépségével és érdekességeivel felzárkózhat a többi tatai barlang mellé. Viszont alapvetően különbözik a keletkezésben, hiszen a Feszty-barlang szingenetikus barlang, vagyis a befogadó kőzettel egyidőben keletkezett. Feltárása 1995-ben zajlott. A lefelé folyó forrásvíz helyenként zuhatagszerűen folyt alá, ezért itt több növény telepedett meg. A víz CaCO3 tartalma a felső rétegekben kivált, így aláhajlások keletkeztek, amik később bezáródtak (ábrasor). Később a barlang egy bizonyos szintig vízzel töltődött fel. Ezt a magasságot mutatja a mészkiválás által létrejött szilnő. A mennyezetet néhol cseppkőszerű képződmények díszítik. Tatán több ilyen barlangról van tudomásunk, ezek többnyire pincékből nyílnak. Hazai viszonylatban az ilyen jellegű barlangok ritkák. Legjelesebb képviselői a lillafüredi Anna-barlang és a budai Vár barlang egy része.
 

 Irta: Almády Zoltán
 
Megalodus csoport honlapjáról